شیوه های به یاد ماندن و تعبیر رویا چیست؟

۴خوابهاي شايسته و صادق كه از ناحية خداوند است يا او را بشارت به امر خيري ميكند يا او را راهنمايي و هدايت ميكند. كتاب ابن سيرين: اين كتاب هر چند مشهور به ابن سيرين است ولي در واقع مؤلف آن، شيخ ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسي است كه آن را در اواخر قرن ششم تأليف كرده است او تعبير خوابهايي را از ابن سيرين، امام صادق ـ عليه السلام ـ ، دانيال نبي ـ عليه السلام ـ ، ابراهيم كرماني و جابر مغربي و عدهاي ديگر نقل كرده است.بعضي بعد از او قسمتهايي از كتاب او را كه مربوط به ابن سيرين بوده است به عنوان يك كتاب مستقل چاپ كردهاند.

اگر مرد هستید، مادر یا مادرشوهرتان میتواند نشاندهندهی ابعاد حیوانی یا زنانگی شما باشد که اغلب سرکوب شده و لازم است پذیرفته شده به عنوان بخشی از فرآیند تفرد یا کامل شدن در خود بگنجانید. خواب رم همانجایی است که شما شروع به رؤیا دیدن میکنید. يا در آيهاي ديگر به خواب پادشاه اشاره ميكند كه خواب ديدكه «هفت گاو چاق را، هفت گاو لاغر آنها را ميخورند و هفت خوشة سبز و هفت خوشة خشكيده» كه اين خواب را به مردم گفت تا تعبير كنند مردم گفتند: «اينها خوابهاي پريشان و آشفتهاي است و ما از تعبير اين خوابها آگاه نيستيم» لكن يكي از آنها كه در زندان بوده و از توانايي حضرت يوسف(ع) در تعبير خواب آگاه بود رفت به دنبال حضرت يوسف و تعبير خواب پادشاه را پرسيد و ايشان پاسخ گفت.

اگر تعداد زیادی جعبه در خواب ببینید یعنی در پردازش احساساتتان مشکل دارید و لازم است آنها را پنهان کنید. ابن سینا و پس از وی شیخ اشراق به رابطة میان تاویل و تعبیر اشاره کرده اند و معتقدند که گاهی نفس در بیان حقیقتی معنوی که در خواب یا کشف و شهود مشاهده کرده است، آن را به مشابه یا ضد آن تغییر می دهد که در این صورت نیازمند تفسیر باطنی هستیم. خواب دیدن دربارهی خیانت در واقعیت اغلب به عزت نفس پایین و عذاب وجدان خودتان مربوط است. شکیبا راد گفت: ممکن است این موضوع به ذهن افراد برسد که رابطه آن ها در تنها در ظاهر خوب است و حقیقت همان چیزی است که ضمیر ناخودآگاه نشان داده است اما در واقعیت هیچ نشانه ناراحت کننده و مبهمی میان آنها وجود نداشت و یونگ نمیتوانست با مطرح کردن این فرض به درمان مرد جوان آسیب بزند.

عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم… اگر در خواب ببینید در حال پرواز کردن هستید، باید آن را نشانهای از ضمیر نیمهآگاهتان بدانید به این معنی که باید پیوند محکمی را که با موقعیت خاصی در زندگیتان دارید، رها کنید. جسم ما به هنگام خواب در محل استراحت بی حرکت می ماند ، در حالی که تحرکات بیداری را نداریم، ولی اجزای بدن در همان حالت سکون نیز فعالند. قرآن کریم می فرماید : عزیز مصر خوابی دید و از معبّران خواست آن را تعبیر کنند، ولی آنان از تعبیر این خواب عاجز شده و نتوانستند، لیکن حضرت یوسف خواب را تعبیر فرمود و در آینده، تعبیر او به حقیقت پیوست.

دیدگاهتان را بنویسید