مرجع کامل تعبیر خواب و رویا با تفسیر روان فارسی

اگر رویاهایی دردسر ساز دارید، یادداشت آن ها در یک دفترچه ایده خوبی است، به این شکل می توانید علت ایجاد این مشکل را پیدا کنید. خواب دیدن در مورد کسی که به شما نزدیک است یا عاشقش هستید ممکن است به سادگی نشان دهنده اهمیت آن شخص برای شما و موقعیت خاصی داشته باشد که در در زندگیتان دارد. تعبیر خواب دندان اشاره به موضوعاتی همچون پرخاشگری، دفاع، توانایی ما برای “با چنگ و دندان چسبیدن به زندگی”، توانایی ما برای بدست آوردن آنچه میخواهیم، سخنانی که از دهانمان خارج میشوند یا “فرو داده میشوند”، نحوهی حضور ما در اجتماع دارد.

ممکن است نشان دهندهی تقابل یا مواجه با عواطفتان یا چیزی در ناخودآگاهتان باشد. برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست. شاید بیش از اندازه با کسی وقت میگذرانید اما این فرد کاملا با شما متفاوت است. معبران و روانشناسان خواب دیدن را حالتی میدانند که در بسیاری از مواقع میخواهد چیزی را به شما اطلاع دهد؛ بااینحال همه خوابهای ما تعبیر نمیشوند و تعبیر آنها به موضوعات مختلفی مثل زمان خواب دیدن، شرایط زندگی و همینطور افکار هرکس بستگی دارد.

اگر رویایی عاشقانه در مورد رئیس یا همکارتان ببینید به طور خودکار نشان دهنده تمایل شما برای داشتن چنین رابطه ای نیست بلکه به این معناست که مایل به افزایش مهارت خود به صورت حرفه ای و به اندازه آن شخص هستید. اگر رویای مرگ شخصی که دوستش دارید را ببینید ممکن است به این معنا باشد که نگران چیزی هستید که در آینده ممکن است برای آن شخص اتفاق بیوفتد یا نگران رابطه بین خودتان هستید. با این حال اگر خواب خیانت آن شخص را ببینید نشان دهنده این است که نگران اعتماد متقابل بین خودتان هستید. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. در واقع وقتی پای پول درمیان باشد اوضاع و احوالتان خوب و نخواهد بودو بخاطر آن ناامید خواهید شد. در ماه مبارک رمضان درهای هرزگی و بدی بسته است ، در این ماه خواب های خوب و خوش بسیار زود تعبیر می شوند و تعبیر خواب بد وجود ندارد و اتفاق نمی افتد.

دیدگاهتان را بنویسید