ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. چنان چه ببینید یکی از اتاق های خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد. تعبیر دیدن گلها در طبیعت این است که با برخی پیچیدگیها در زندگی خود مواجه خواهید شد. دیدن رشد کردن گلها در یک دشت زیبا معنایی معنوی از زیبایی و سادگی دارد. برای مثال دیدن سوسن نارنجی پیامآور یک عشق ناگهانی است؛ مینای نارنجی نیز میخواهد بگوید اوقات خوشی در پیش رو دارید.

تعبیر دیدن رز قرمز در خواب نشانهای از احساسات جنسی، اشتیاق، عشق یا آرزوی یک رابطه عاشقانه است. زیگموند فروید، روانشناس معروف در کتاب تعبیر رؤیای خود داستانی را بیان میکند؛ فرض کنید خواب میبینید که در یک خیابان شلوغ در حال رانندگی هستید ناگهان صدای آمبولانس میشنوید، وقتی از خواب بیدار میشوید متوجه خواهید شد که ساعت شما در حال زنگ خوردن است! اگر در خواب در حال چیدن این گلها از طبیعت باشید خبر از آن میدهد که مورد عشق و علاقه کسی قرار میگیرید. شما باید مدیریت بیشتری نسبت به مسائل اطراف خود داشته باشید تا جلوی این دردسر را بگیرید.

اگر خوششانس باشید و سبدی پر از گلهای نارنجی ببینید باید منتظر لحظاتی فوقالعاده در زندگی خود باشید. اگر شما زنی جوان هستید و خواب گلهای سفید رنگ دیدهاید ممکن است تعبیر خوبی برای شما نداشته باشد؛ در اینصورت تعبیر گل سفید در خواب برای شما میتواند نشانهای از ناراحتی یا مشکل در زندگی عشقیتان باشد، اما اگر مردی هستید که این خواب را دیدید میتواند نشانهای از عشق و دوستی باشد. رنگ سفید خالص است و به شما میگوید که نیاز به فضایی برای تفکر دارید. به طور کلی، پول در رویا میتواند نشان دهندهی امور مالی شما، ارزشی که برای خود قائلید، ارزشهای شخصی یا امنیتتان باشد.

در بسیاری از کتابهای تعبیر خواب قدیمی، سیگار کشیدن میتواند به این معنا باشد که تلاش دارید از خود محافظت کنید و در پاسخ به یک موقعیت دشوار، سپر دفاعی ساختهاید. خواب نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا شکم انسان پر است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است. شکیبا راد گفت: یونگ یکی از هواخواهان فروید نیز اهمیت زیادی برای معانی رویاها قائل بود اما نمادهایی را که ترسیم می کرد بیشتر به فرضیه خود او یعنی کهن الگوهای جهانی و ضمیر ناخودآگاه همگانی نزدیک بود.

دیدگاهتان را بنویسید