ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

از ولخرجی جلوگیری کردن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می شود. در قرآن پس از داستان خواب ۳۰۹ ساله اصحاب کهف آمده است: همان طور که قادر بودیم آنها را به این خواب طولانی ببریم، آنها را بیدار کردیم، طوری که وقتی بیدار شدند، فکر می کردند یک روز یا کمتر خوابیده اند. روز ۶ ام ماه : بعد از يک يا دو روز تعبير مي شود.

در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود. تعبیر خواب اسلحه چیست؟ تعبیر خواب هزارتو چیست؟ تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟ زمانی که پادشاه سومری در حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح خوابی دید و خواهرش اتفاق بدی را برای او پیشگویی کرد، از آن زمان و در همه این هزار سالها بشر در قالب مذهب، فلسفه، روانشناسی و علوم اعصاب پیشرفت چشمگیری داشته و توانسته تا حدودی درک کند ذهن چه نقشی در خواب و رویاها دارد. اگر ببینی خانه کسی را جارو می کنی، یعنی مال و اموال کسی را به دست می آوری، مخصوصاً اگر خاک های جارو شده را به مکان خودت آورده باشی.

اگر در خواب ببینی در خانه تو خاک قرار دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموالی را بدون رنج و سختی به دست می آوری. اگر ببینی از خانه خودت خاک بیرون می کشی و پراکنده می کنی، یعنی مال و اموال خود را خرج می کنی. اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می گیری و یا «کنیزکی» به دست می آوری. اگر ببینی از آن آتش مقداری برداشته ای، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می آوری، و اگر ببینی آن آتش دود دارد، یـعـنـی به اندازه آن، مال حرامی را با رنج و مشقت یا جنگ و درگیری بدست می آوری .

بعضي گفتهاند او علم تعبير خواب را از ديگران آموخته است. ۴خوابهاي شايسته و صادق كه از ناحية خداوند است يا او را بشارت به امر خيري ميكند يا او را راهنمايي و هدايت ميكند. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.

دیدگاهتان را بنویسید