ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در هر موقعی از شبانهروز که به خواب بروید، خواب میبینید و حتی ممکن است به دنبال تعبیر یا نشانههای خواب خود باشید؛ گاهی نیز در انتظار بوقوع پیوستن چیزهایی هستید که در خواب خود دیده اید، در صورتی که نمیدانید علت خواب و رویای شما چه بوده است! رویای پرواز میتواند هیجانانگیز و رهاییبخش باشد اما گاهی کمی ترسناک است.

لوک اوینتهاو میگوید:اگر در خواب از والدین فوت شده چیزی بگیرید، تعبیر آن خوب است و نشانه رسیدن بـه هدف یا رسیدن به مال و ارث میباشد، اما اگر در خواب چیزی به مرده بدهید تعبیر خوبی ندارد و خبر از سختی و دردسر یا غم و غصه میدهد. بیایید نگاهی نزدیکتر به برخی از رایجترین خوابها و معانی آن در کتابهای مشهور تعبیر خواب بیندازیم. از دیرزمان تا کنون، انسانها نسبت به رؤیاهای خویش، توجه خاصی داشته اند و در هر قوم و قبیله ای، قوانین ویژه ای برای تعبیر خوابها بوده است تا به وسیله آنها، اسرار و رموز کشف شود و خیر و شرّی که فال آن را زده بودند، در زندگی، خود پدیدار گردد.

درحالیکه بیشتر روشهای مدرن میگوید که هیچ تحلیل و معنایی برای خواب وجود ندارد اما همچنان تحلیل و معنی کردن خوابها متوقف نشده است. بنابراین تعبیر خواب، کار آسانی نیست و هر کسی قادر به دستیابی به این علم نیست؛ بلکه از علوم بزرگ و ویژهای است که تنها به اولیای آگاه الهی میرسد و برای دانستن تعبیر درست خوابهایمان باید به سراغ روشهای درست درست برویم. به عنوان مثال تعبیر خواب مار برای همه به معنی ثروت یا دشمن نیست و باید با توجه به شرایط زندگی و اتفاقهایی که رخ داده است خواب را تعبیر کرد.

راه اول راه غیر عادی است و در این حالت خداوند تنها به بعضی از بندگان خالص و پرهیزکارش مانند پیامبران، امامان و اولیاء خدا، این مقام را عنایت میکند. تنها کسی که علم تعبیر خواب را داشته باشد میتواند این کار را انجام دهد. در جایی آمده است که خانمی به خدمت ابن سیرین رسیده است و به ایشان می گوید که خوابی دیده است ، در عالم خواب تخم مرغ هایی را در زیر چوب قرار می داده است و از زیر چوب ، جوجه بیرون می آمده ! راه دوم هم توسل به افرادی است که با تسلط و راهیابی به ژرفای آیات و روایات میتوانند خواب را تعبیر کنند.

دیدگاهتان را بنویسید