ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

ابن سیرین میگوید: دیدن خواب مرگ مادر دلیل بر افزایش عمر او و رسیدن خیر و برکت به اهل منزل میباشد. اگر فردی در خواب ببیند که روی برنچ پخته زعفران ریخته شده است نشانه این که در راه رسیدن به هدفی که دارد اندوه و ملالی پیش می آید که بزودی رفع می شود. اگر فردی در خواب ببیند که برنج می خورد نشانه این است که در خانه او شادی و آرامش است. اگر فردی در خواب ببیند که برنج پخته می خورد نشانه این است که حاجات و خواسته هایش برآورده می شود و به وی خیر و نیکی می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که برنج پخته می خورد و برنج دارای شلتوک و شن و ریگ است نشانه این است فردی برای خواب بیننده زحمتی بوجود می آورد و علاوه بر این فردی در زندگی خواب بیننده وجود دارد که به وی دروغ می گوید و خیانت می کند. دیدن برنج پخته در خواب نشانه حاجت است و اگر فردی در خواب ببیند که برنج می پزد و یا فرد دیگری برنج پخته است و پیش روی وی نهاده است نشانه این است حاجت خواب بیننده روا می شود و به آرزویی که دارد می رسد که این آرزو بیشتر دارای جنبه مالی است.

اگر فردی در خواب ببیند که به دیگران برنج پخته می دهد نشانه این است که حاجت او برآورده می شود. اگر بیند که در باغ هیمه جمع می کرد، دلیل منفعت بود از پادشاه لیکن به سختی و رنج بیابد. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل کـه حالش تباه شود. اگر در خواب ببیند کـه از پدر مرحوم خود مراقبت میکند نشان از ارادت قلبی او بـه آن مرحوم میباشد. اگر بیند خانه را یا ستون های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود.

این که شما چه نوع خوابی دیده باشید تعبیر آن متفاوت خواهد بود برای نمونه فردی که انگور در خواب می بیند برای تعبیر آن باید مشخص باشد چه نوع انگوری در خواب دیده؟ اگر فردی در خواب ببیند که برنج می فروشد نشانه این است که دیگران را در آسایش و رفاهی که دارد شریک می کند و اگر فردی در خواب ببیند که برنج می خرد نشانه این است که در نشاط و خرمی دیگران شریک می شود. اگر فردی در خواب دانه های برنج را ببیند نشانه این است که به همان مقداری که در خواب برنج دیده است مال و اموال زیادی را با سختی و مشقت بدست می آورد.

دیدگاهتان را بنویسید