ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

نقل شده است: که بینندهی خواب جان است که از تن بیرون میآید و به آسمان میرود و به فرمان خداوند هر چه که دیده است یا شنیده باشد و دوباره به تن باز میگردد و به بینندهی خواب میدهد چه خوب وچه بد را روشن میکند. جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

بیست و دوم و بیست وسوم ، فرح و شادی باشد. خوابی که در زمان ابتدایی شب دیده شود، حداقل بیست سال بعد تعبیر آن ظاهر می شود. خواب در ابتدای شب. خوابی که در آخر شب دیده شود، تقریباً تعبیر آن زود ظاهر می شود. از جمله «حُلم» که جمع آن «أحلام» است، همچنین «منام» و «رؤیا». دعای سفر دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب، نشانه آن است که به سفری طولانی… حاملگی میتواند اشاره به نوعی سفر معنوی داشته باشد.

همچنین، خواب نان دیدن در حالت کلی میتواند به معنی آن باشد که شما از آنچه در حال حاضر دارید راضی هستید، بنابراین دلتان نمیخواهد به چیزهای منفی که در زندگیتان وجود دارند فکر کنید. تجربه کردن بارداری و دیدن اینکه در خواب باردار هستید، میتواند نمادی از داشتن یک ایدهی جدید باشد یا نیاز برای شروع یک پروژهی خلاقانه را نشان بدهد. ممکن است نشانهی این احساس باشد که از روی اجبار، تهدید یا ارعاب مجبور شدهاید کاری انجام دهید. این انرژی، به مانند جریان الکتریسیته در خانه که می تواند به گرما، نیرو، صوت و تصویر تبدیل شود، در پس تمامی کارکردهای ما نهفته است.

یکی از علائم رویای صادقه و خواب راست آن است که تمام جزئیاتش در ذهن شخص می ماند؛ اما خواب های بیهوده و پریشان معمولا در ذهن نمانده و اگر بماند به صورت پراکنده و نامفهوم است. در آیه ۲۷ سوره فتح رویای صادقه پیامبر اسلام(ص) ذکر شده است: پیامبر خواب دید به اتفاق یارانش برای انجام مناسک عمره وارد مکه می شوند و با تعریف این رویا همه مومنان خوشحال شدند، اما چون این خواب سال بعد از صلح حدیبیه اتفاق نیفتاد، عده ای گرفتار شک شدند. یکی از علائم رویای صادقه و خواب راست آن است که تمام جزئیاتش در ذهن شخص میماند؛ اما خوابهای بیهوده و پریشان معمولا در ذهن نمانده و اگر بماند به صورت پراکنده و نامفهوم است.

دیدگاهتان را بنویسید