ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

اگر واقعاً بدهی ای دارید و مقروض هستید، پس خود درونی شما از این موضوع بسیار نگران است و تا این مسأله را حل نکنید دست از سرتان برنخواهد داشت. این دست خواب ها هم شاید به این معنی باشند که شما احساس می کنید به کسی که به شما کمکی کرده مدیون هستید و باید کمک او را جبران کنید، یا آنکه کسی دائماً از شما می خواهد که کاری برایش انجامش دهید و شما از این موضوع خسته شده اید!

گذر زمان در کنار سلایق سیاسی و مذهبی دو عامل اصلی از بین برنده دستاوردهای فکری، فرهنگی و علمی جوامع است. برای درک این نوع خواب ها (یا شاید بهتر باشد بگوییم، کابوس ها) دو راه وجود دارد. اینها رویاها هستند. این مرحله 20 تا 25 درصد کل زمان خواب را تشکیل می دهد.

کسی که این خواب را میبیند یا مرتکب گناه شدهاست یا تغییر بزرگی در زندگیاش رخ دادهاست، و فارغ از اینکه نتیجه بد است یا خوب، احساسی نو یا متفاوت را تجربه میکند. این دست خواب ها ممکن است در واقع روشی برای تخلیه ی همه ی ترس ها و نگرانی هایی باشند که شما نسبت به از دست رفتن جنبه های دیگر خودتان دارید، مثلاً حس خود ارزشمندی یا قدرت یا به اندازه ی کافی موفق بودن. ا گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و درخت نشاند و میوه برآمد، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود.

اما اگر در زندگی واقعی بدهی ای ندارید اما چنین خواب هایی می بینید، باید ببینید که ناخودآگاه شما قصد دارد چه پیغام دیگری به شما دهد. حسی که در خواب تجربه می کنید می تواند به شما کمک کند احساس ناخودآگاه تان را رمزگشایی کنید. کارشناسان معتقدند چنین خواب هایی ممکن است به این معنی باشند که وقتش رسیده در سلامت مالی خود تجدید نظر کنید. امّا بررسی محتوای این رسالات نشان میدهد که اکثرا این نسخ، نه تالیفاتی جدید بلکه کتابت نسخههای دوران قبل هستند. لاهیجی تنها مقدّمه جدیدی را در آغاز رساله مذکور نگاشته و مدّعی تالیف اثری جدید شده است.

دیدگاهتان را بنویسید