ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

شاید اتفاقی در زندگیتان رخ داده کـه این احساسات را تحریک کرده و خودتان هم می دانید کـه دلیل آن چیست. اما در ذهن شما چه میگذرد؟ اگر شما در خواب چیزی می بینید ، الزاما نباید همان اتفاق در واقعیت بیفتد ، بسیاری از خواب ها و عواملی که در خواب میبینیم تعبیر دیگری دارند ، همانطور که در خواب فرمانروای مصر ، دیدن هفت گاو لاغر که هفت گاو چاق را خوردند را حضرت یوسف علیه السلام ، اینطور تعبیر (تعویل) کردند که هفت سال فراوانی و بعد از آن هفت سال خشکسالی خواهد آمد. اگر پیاز گلی را در خواب میکاشتید یعنی باید دست از اجبار در مسائل مختلف بکشید.

اگر سبدی از گلهای سبز را در خواب دیدید باید خوشحال باشید زیرا نمادی از سلامت، شروع مجدد و تضمینی برای شانس خوب است. نرگس زرد در خواب نمادی از وفاداری کامل به دوستان است. رز زرد نویدبخش رسیدن به اهداف است و سوسن زرد نیز نشانهای از استعدادهای پنهان شما دارد. ارکیده سبز نیز نشانهای از انعطافپذیری در برابر مشکلات است. وجود گلهای زیبای آبی در خواب نشانهای از یک تعبیر عالی است. پروانش بنفش نشان از تعادل در شخصیت شما و آیندهای خوب دارد. طبق نظر فروید تعبیر دیدن گلدان در خواب نماد جنبههای زنانه افراد است. تعبیر خواب کمک بزرگی به کشف ناشناخته های رویای انسان ها می کند.

در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود. اگر پدر یا پدربزرگ فوت شده خودرا در خواب دید، اول دلیل بر آمرزش گناهانش باشد و ثانی نزول برکت و رفاه برای اوست. ابن سیرین میگوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که ناله و زاری میکند، یعنی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده است، بطوریکه اگر ببینی از سردرد ناله میکند، یعنی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم به تکبر رفتار میکرده است، یا اگر از درد دندان ناله میکند، یـعـنـی در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است، یا اگر از درد شکم ناله میکند، یعنی آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است، جابر مغربی میگوید: اگر از درد پشت ناله میکند، یعنی آن مرده در دنیا خیلی زنا میکرده و به پدر و بستگانش بدی مینموده.

دیدن دستهای گل بنفش میتواند نشانگر عبور از مرحلهای در زندگی باشد. گل جعفری زرد نشانهای از آیندهای روشن است. تابهحال برایتان پیش آمده که پس از یک امتحان، تا مدتها خوابش را ببینید و احساس کنید درسهایتان را نخواندهاید یا برای امتحان آماده نیستید؟ چون غذا بر مغز انسان اثر می گذارد بنابراین خواب دیدن عملی است دماغی و مغزی، هرچه غذا سبکتر و قابل هضم تر باشد چسم و مغز انسان نیز در هنگام خواب آرامش بیشتری می یابد و چنین خوابهایی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا سنگین تر باشد جسم و مغز انسان نیز در هنگام خواب آرامش کمتری دارد و این خوابها را خوابهای غیر طبیعی گویند.

دیدگاهتان را بنویسید