ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

که از میان این چهار قسم، تنها قسم اول تعبیر دارد. سه قسم اخير، از خوابهاى پريشان و قسم اول، الهام است. از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه خوابهاى راست در تقسيم اولى تقسيم مىشود به، خوابهاى صريحى كه نفس نائم و صاحب رؤيا در آن هيچگونه تصرفى نكرده و قهرا و بدون هيچ زحمتى با تاويل خود منطبق مىشود. گربه نیز در خواب میتوانند نمایانگر چیزهای مختلفی در زندگی واقعی باشد و معنی آن به رابطهی شما با آنها در زندگی واقعی بستگی دارد. دقت کنید که هواپیما در حال انجام چه کاری است، شما که هستید و مقصدتان کجاست.

خواب چاقو ممکن است نشان دهندهی آن باشد که چیزی در زندگیتان باید قطع شود؛ شاید لازم باشد پیوند یا رابطهای را با کسی قطع کنید؛ یا یک عادت یا رفتاری منفی را متوقف کنید. برای مثال مادر ممکن است نشاندهندهی غرایز مادری خود شما باشد و پدر جنبهی قدرت طلبانه یا جنبهای از شما را نشان دهد که میگوید چه کاری انجام دهید. اگر شما در خوابتان پول قرض میگیرید، بیانگر این اسـت که منابعتان را خیلی توسعه میدهید «از منابعتان زیادی استفاده میکنید». اگر مجرد هستید و خواب رابطهی جنسی را میبینید، خودآگاه بیدارتان احتمالا از نظر خودبیانی و بازیابی خویش، احساس محدودیت دارد.

مقادیر زیاد آب (اقیانوس، دریاچه، استخر) معمولا خود ناحودآگاه را نشان میدهند. خواب یک خاکسپاری معمولا ترس از مرگ کسی را در زندگی واقعی نشان میدهد. دیدن پول دزدی در خواب بـه این مفهوم اسـت که شما با خطرات خاصی در زندگی روبهرو میشوید. خواب هواپیما، مانند خوابهای مربوط به تمام حالتهای حملونقل، ممکن است به مسیر زندگی شما، سرعت حرکتتان، و میزان کنترل شما بر زندگی اشاره داشته باشد. این خوابها ممکن است نماد خشم سرکوب شده، ترسها و نگرانیهایتان باشند. این خوابها اغلب از نظر عاطفی آنقدر آزاردهنده هستند که بعید نیست پس از بیدار شدن شریکتان را به خیانت متهم کنید.

خواب سقوط یکی از رایج ترین خوابها است و میتوان آن را به هرچیزی که قابل سقوط یا پایین آمدن باشد مرتبط دانست: منابع مالی، سهام، موقعیت، روابط، انتظارات و… به دلایلی غیر از امتحان دادن دوباره به مدرسه برمیگردید، معمولا درسی هست که در گذشته آموختهاید و باید دوباره به خاطر بیاورید؛ یا در خواب چیزی میآموزید؛ یا فرصت دارید چیزی در زندگی بیاموزید که این خواب توجه شما را به آن جلب کرده است. خواب دیدن دربارهی دندان ممکن است نشان دهندهی چیزی باشد که باید به خوبی درموردش فکر کنید شاید به ظاهر و چگونگی دید دیگران نسبت به شما مرتبط باشد.

دیدگاهتان را بنویسید