ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

اگر خواب دید مرده از درد شکم مینالید، نشانه آنست که حرام خورده است. اگر خواب دید مرده از سردرد مینالید، نشانه آنست که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. در واقع، انسان به کمک رویا برای مقابله با تهدیدهای دنیای واقعی مجهزتر می شود. بعضی دانشمندان، رویا دیدن را اقتباس تکاملی می پندارند که در مدیریت شرایط استرس زا به فرد کمک می کند. آیا می توان از رویای داشتن نوزاد اجتناب یا جلوگیری کرد؟ اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش میکنی، یعنی چیزی از اموال آن مرده به تو میرسد.

آمیزش زن با مرد مرده: ابن سیرین میگوید: اگر زنی در خواب ببیند مردهای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یعنی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان میشود یا اینکه حال و روزش دگرگون میشود. اگر زنی که پسرش مرده است در خواب ببیند که پسرش زنده شده است، یعنی مسافرش از سفر برمیگردد. ابن سیرین میگوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی و از او بپرسی: ‘تو که مرده بودی؟ اگر باغ را خرم و آراسته دید کسی او را گفت که این باغ از آن فلانست و او میوه از آن باغ می خورد، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد.

چه یک حالت حملونقل باشد یا یک ملاقات، یک شىء، یک شخص، یادتان باشد چیزی یا کسی که گمشده یا از دست رفته است میتواند نشان دهندهی یک چیز یا فرد دیگر باشد. نوسان هورمون ها در دوران بارداری و پس از زایمان یکی از مهمترین دلایلی است که رویا زنده تر ایجاد می کند یا بر محتوای رویاها تأثیر می گذارد. به همین دلیل در مرحله رویا دیدن ، مغز نسبت به زمانی که بیدار هستید، در سطح هیجانی بالاتری کار می کند. بسیاری از محققان رویاها را فقط نتیجه فعالیت تصادفی مغز می دانند.

پژوهش های دیگر، از جمله مطالعه ای در سال 2014، گزارش کرد که مادران باردار بیشتر از افراد غیرباردار کابوس می بینند. در سال 2001 ، مطالعه ای نشان داد که مادران باردار نسبت به سایر افراد بیشتر در مورد بارداری یا زایمان خواب می بینند. اگر باردار هستید یا به تازگی صاحب فرزند شدید، دیدن خواب نوزاد تازه متولد شده، بازتاب نگرانی شما در مورد زایمان یا مراقبت از فرزند است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی بـه هدفی مطلوب را ندارید. اگر شما به تازگی بچه دار شده اید، خواب گریه نوزاد دیدن، نتیجه اضطرابی است که هنگام گریه نوزاد در شب احساس می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید