ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

تخم پرنده در خواب ممکن است معانی گوناگونی داشته باشد. بهطور دقیقتر رنگ گلها و نوع آنها نیز میتواند معانی مختلفی داشته باشد که مجموع همه این موارد تعبیر دیدن گل در خواب است. اگر در خواب چندین گل را در کنار یکدیگر ببینید نشانهای از معصومیت و خردمندی است. دیدن این گل در خواب همچنین نشانهای از آرزوها و امیدهای فرد است.

این آدم مکّار در نزد این آدم به روباه متمثّل میشود. آدم روباه در خواب میبیند. حالا اگر چناچه سنخیّت این آدم با این عالم زیاد بود، در آن خوابیده که حواس هم معطّل شده است تعطیل شده است، یک چیزهایی میبیند امّا اگر نه سنخیّت آن کم بود چه میبیند؟ حالا آمد و میگوید: خیلی خوب «فَإن کَانَتِ النَّفسُ کَامِلَهً» یک آدم حسابی باشد «مُتِمَکِنَهً مِن إدراکِ المُجَرداتِ العَقلیهَ أدرَکتَها وَ استَحضَرت أسبَابَ الکَائِنات عَلی مَا هِیَ عَلیهَا مِنَ الکُلِّیُهِ وَ النُّورِیه» اگر آدم کاملی بود این میآید وصل میشود، به علّت مسانخت چیزهای حسابی درمییابد، اصلاً حقایق را درمییابد.

امّا شکل این آدم حسود در عالم بالا یک شکل خاصّی است، اگر انسان کامل بود آن را در مییابد امّا اگر یک مقدار درجهی او پایین بود، نفس آن را حکایت میکند یعنی با چیزهایی که این میشناسد تطبیق میکند. لباسهایی که در واقعیت میپوشیدم به شناسایی ما کمک میکند ـ آنها نشان میدهند میخواهیم دیگران چگونه ما را ببینند. اگر قدرت تمکّن او کمال انسانیّت او آنقدرها نبود چه کار میکند؟

ببین انسان که خوابید حواس دیگر از کار افتاده است. دیگر زنبور کار ندارد. یک زنبور دیگر میآید بلند شو با کسی قرار داری. کسی که با مشاعر ملّا صدرا، علّامهی طباطبایی نمیشود. علم تعبیر خواب ، علمی وهبی و خدادادی است نه کسبی که نمیشود از راه آموزش آن را فراگرفت.

دیدگاهتان را بنویسید