ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

خواب دیدن میتواند به شما در یادگیری و توسعه خاطرات طولانی مدت کمک کند. همچنین میتواند نماد بُعدی از زندگی خودتان باشد که در حال رشد و توسعه است. پرخوری، مشکلات روحی روانی، بیماری های جسمی از جمله عواملی هستند که موجب کابوس می شوند. حضرت یوسف دارای علم تعبیر خواب بوده و همین علم که از طریق تعبیر خواب فرعون مصر در مورد خوابی که از خورده شدن 7 گاو فربه توسط 7 گاو لاغر دیده بود و موجب نجات مردم مصر از گرسنگی شد، او را به مقام بالایی نزد فرعون و مردم رساند.

مثلا مشکلی با یکی از اعضای خانواده داریم، در خواب همان مشکل را دیده و از طریقی ان را حل میکنیم، راهی که از طریق آن مشکلمان حل شده، راه حل مشکل در دنیای واقعی است. این رویاها خیالاتی هستند که ما از فکر کردن به آنها لذت می بریم و حالتی مابین خواب و بیداری است.

پرندگان خواب شما بلندپرواز هستند؟ بعلاوه این خطرات ممکن اسـت از سمت اطرافیان یا بـه طور کلی زندگی تان به شما برسند. خوابها به بطور کلی به 10 دسته مختلف تقسیم می شوند که به صورت خلاصه در زیر آمده است. یکی از زیرمجموعه های این نوع خوابها، خوابهای تکراری است که تا وقتی یک دغدغه فکری در دنیای واقعی داریم، خواب آن را بدون تغییر بطور متوالی در شبهای مختلف میبینیم و با از بین رفتن آن چالش، دیدن ان خواب هم متوقف میشود. به طوری که رویای نهایی از این مصالح ساخته میشود.

هر آنچه که روح فرد در این سیر و سیاحت میبیند، به شکل خواب در ذهن او مجسم میشود. اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می رسید، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید. اگر در خواب ببیند کـه از پدر مرحوم خود مراقبت میکند نشان از ارادت قلبی او بـه آن مرحوم میباشد. بزرگان تعبیر خواب درباره ی دیدن خواب در ماه ذيقعده فرمودند که فقط خواب سفر کردن را ، سفر نکنید و توضیح دیگری برای این ماه ارائه ندادند.

دیدگاهتان را بنویسید