ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

كتاب ابن سيرين: اين كتاب هر چند مشهور به ابن سيرين است ولي در واقع مؤلف آن، شيخ ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسي است كه آن را در اواخر قرن ششم تأليف كرده است او تعبير خوابهايي را از ابن سيرين، امام صادق ـ عليه السلام ـ ، دانيال نبي ـ عليه السلام ـ ، ابراهيم كرماني و جابر مغربي و عدهاي ديگر نقل كرده است.بعضي بعد از او قسمتهايي از كتاب او را كه مربوط به ابن سيرين بوده است به عنوان يك كتاب مستقل چاپ كردهاند. کابوسهایی که شامل تصادفات، زخمی شدن یا نقص عضو میشوند میتوانند به معنی آن باشند که مغزتان سعی دارد به شما دربارهی آسیب احتمالی که لازم است به آن توجه شود هشدار بدهد.

مثلا دیدن خواب یک قاتل به این معنی است که خود فرد در عمق ناخودآگاهش تمایل به کشتن یک فرد دارد. هر چیزی کـه در گذشته رخ دادهاسـت پشت سر شـما قرار دارد و باید تمام جنبههاي منفی را کنار بزنید. اما ممکن است خواب چیزی را ببینید که مدتها است آن را در بیداری ندیدهاید. خواب دیدن یکی از پیچیده ترین پدیدههای ذهنی است که ذهن کنجکاو انسان را برای دانستن تعبیر خواب و حل مجهولات آن برانگیخته میکند.

ممکن است نماد امور مالی یا نگرانیهای مالی باشد. اگر در خواب ببینید کـه کسی بـه زور وارد خانهتان می شود، بـه این معنا اسـت کـه دچار مشکلات مالی خواهید شد. اگر یک خانهي ویران در خواب ببینید، بـه این معنا اسـت کـه زندگیتان دچار یک آشوب و بـه هم ریختگی واقعی اسـت. در نیمه شب اگر کسی که خواب می بیند، دچار امتلاء نباشد، خواب از یک سال تا پنجاه سال تعبیر می شود. اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می خورد و از انواع میوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند.

نقل است که دیدن باغ در خواب ، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است. ممکن است رویارویی با دلدار، همکار یا دوستتان باشد، یا میتواند دربارهی هر مسئلهای باشد که سعی کردهاید از آن اجتناب کنید. اگر بیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل برکند و خراب کرد، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانی بزرگ از پادشاه معزول گردد. حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می کند.

دیدگاهتان را بنویسید