ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

اگر از آنها نمیترسید، باید دیگر معانی مثبت آن را در نظر بگیرید. یکی عالم طبیعت است که با هم زندگی میکنیم.«الُّذی نَعیشُ فِیهِ وَ الأشیَاءُ المُوجودَهُ فِیهَا صُوَرُ مَادیَهٌ تَجری عَلی نِظامِ الحَرِکَهِ وَ السُّکُون وَ التَّغیُّر وَ التَّبُدُّل» این چیزها هم که در این عالم وجود دارد، همهی آنها مادی است، براساس نظام حرکت و سکون و تغییر و تبدّل حرکت میکند. «وَ فِیهِ صُوَرُ الأشَیاءِ بِلَا مَادهَ مِنهَا تِنزِلُ هِذهِ الحَوادِث الطِّبیعَه وَ إلیهَا تُعُود» آن عالم مثال… خلاصه عالم مثال است که حقایق اشیاء، کلیّات آن را بدون ماده و طبیعت و صورت آنجا است «بِلَا مَادهَ مِنهَا تِنزِلُ هِذهِ الحَوادِث الطِّبیعَه وَ إلیهَا تُعُود» حوادث طبیعه از آن نازل میشود، به آن هم برمیگردد و نسبت به حوادث عالم طبیعی مقام علیّت دارد.

می گوید: یک مرغ بلند آشیان به سمت تو آمده است. میگوید که ای نفس خلاصه قدر این مرغ را بدان، این روح را بدان. در این نوشتار ۱۶ معنا و مفهوم دیدن سیگار در خواب را خواهید دید. می تواند نشاندهندهی نگرش و دید شما به خود باشد. در بخش انواع خوابها، خوابها به چندین بخش تقسیم شد که فقط دسته آخر یا دهم تعبیر دارد. رز همچنین رابطه نزدیکی با عشق جدید دارد. تعبیر دیدن این گل در خواب این است که این گل روی مسیر شما در زندگی تمرکز دارد و منبعی از هدایت مذهبی است و این جمله را در دل خود دارد: “حتی در سختترین شرایط امید خود را از دست ندهید” همچنین آفتابگردان زرد رنگ است و نمادی از خوشی و لذت در زندگی است.

همچنین این خواب به این معناست که شما میخواهید کاری را انجام دهید که اکنون غیرممکن است. موشها میتوانند نماد تجاوز به مرزها یا فضای شخصی باشند. درست همانطور که نظرات مختلفی در مورد اینکه چرا می خوابیم وجود دارد، نظرات مختلفی در مورد معنا یا تعبیر خواب ها وجود دارد. «وِ فِیهِ حِقَائِقُ الأشیاء وَ کُلِّیَاتِهَا مِن غِیرِ مَادهٍ طَبیعِیَهٍ وَ لَا صُورَه، وَ لَهُ نِسبُهُ السُّببِیهَ لِمَا فِی عَالِمِ المِثال» آنجا حقایق اشیاء بدون ماده و صورت است که حالابعضی از فلاسفه گفتند – بعضی از آنها- گفتند: «هیولانیه النّعت» در آنجا وجود دارد.

یک سنخیّت با آن بالا وجود دارد که بالاخره… «وَ النِّفسُ الإنسَانِیَه لِتَجَرُدِهَا لَهَا مُسُانِخُهٌ مَعَ العَالِمِین عَالَمِ المِثالِ وَ عِالَمِ العَقل» چون انسان از نظر نفسی با این دو عالم سنخیّت دارد. «وَ ثَانیهَا: عَالمُ المِثَال» عالم دوم، عالم مثال است «وَ هُوَ فُوقِ عَالَمِ الطَّبیعَه وُجوداً» وجوداً بالاتر از عالم طبیعت است. «وَ ثَالِثُهَا: عَالمُ العَقل وَ هُوَ فُوقِ عَالِمِ المِثال» سومین عالم عقل است که آن فوق عالم مثال است «وُجُوداً»ببین اینها که میگوییم بالاتر است وجوداً، نه اینکه طبقهبندی بگوییم او آنجا است و آن هم آنجا است.

دیدگاهتان را بنویسید