ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

عنکبوت در خواب میتواند نمایانگر دیگر ابعاد الگوی زنانه باشد. تعبیر دیگر این اسـت کـه خانهي قدیمی ممکن اسـت نمادی ازین باشد کـه نیاز دارید حالت فکری تان رابه روز کنید. ممکن است شامل این موارد باشند: ناتوانی در پیدا کردن سرویس توالت، نبود حریم خصوصی، تمام شدن دستمال توالت، توالت کثیف یا گرفته و پُر. اگر خانه تغییر میکند، بیانگر این اسـت کـه شـما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر میدهید.

اگر خانه خالی باشد، خوابتان در واقع احساس خلاء را در وجود شـما نشان میدهد. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می تواند همان نگرشها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. یک کلید در خواب میتواند به معنای آن باشد که به ایدهها، فرصت­ها، دیدگاههای جدید، دانش، و … در آيات ديگري نيز به خوابهايي ديگر اشاره شده است.

اولیاى الاهى، با استفاده از آیات و روایات، فرموده اند: چنان که در عالم بیدارى دستیابى به اسرار عالم و آیات غیبى به «مراقبه» نیاز دارد – یعنى براى دریافت حقایق و باطن جهان هستى، باید مراقب اعضا، جوارح و اعمال خویش باشیم تا ظرفیت ادراک و فهم آیات الاهى را به دست آوریم – در عالم خواب نیز «مراقبه» لازم است. شـما نیاز دارید کـه مسئولیتها را بپذیرید و بیشتر بخود متکی باشید.

سقف: رفتار و باورهایی کـه از آنها برای حفاظت از هویت خود استفاده میکنید؛ منتها درجه و یا طیف تخیل شـما؛ محدوده ذهنی شـما. تعبیر خواب از آن دسته موضوعاتی است که برای همه ما جذابیت دارد. موقعی که ما از جا نماز استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و… به عنوان نمونه، در کتاب حلیه المتقین از علامه محمد باقر مجلسی (قم، انتشارات هجرت، ۱۳۷۳ ص ۲۴۶)، آمده است که خواب راست ، در ثلث (یک سوم) آخر شب دیده می شود و خواب های بعد از نماز صبح معمولا قابل تعبیر نیستند. اگر ببینی به طرف مشرق نماز میخوانی، یعنی به حج میروی، ولی ابن سیرین…

دیدگاهتان را بنویسید