ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

ی شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می کند. ممکن است شما در این برهه زمانی در حال عبور از شرایطی پراسترس در زندگی خود باشید و اینگونه احساس می کنید که پایان جهان رسیده است. من از آن حال متحیر گردیدم و در باغ خوکان بسیار دیدم که میوه میخوردند و گفتند که این خوکان میوه به فرمان این خوک بزرگ می خورند. آورده اند که مردی پیش سلیمان (ع) آمد و گفت: ای پیغمبر خدا، به خواب دیدم باغی آراسته و در وی میوه های بسیار بود و در آن باغ دیدم خوکی بزرگ نشسته بود، مرا گفتند که این باغِ این خوک است.

روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم. 2ـ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . نقل است که دیدن باغ در خواب ، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است.

چون غذا بر مغز انسان اثر می گذارد بنابراین خواب دیدن عملی است دماغی و مغزی، هرچه غذا سبکتر و قابل هضم تر باشد چسم و مغز انسان نیز در هنگام خواب آرامش بیشتری می یابد و چنین خوابهایی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا سنگین تر باشد جسم و مغز انسان نیز در هنگام خواب آرامش کمتری دارد و این خوابها را خوابهای غیر طبیعی گویند. چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رویا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می شود.

به زودی کد تعبیر خواب ایران حافظ در همین بخش ارائه خواهد شد یا برای استفاده از تصاویر و گرافیک بهتر ، یک صفحه ی جداگانه برای آن در نظر خواهیم گرفت. از شما ممنونیم که ایران حافظی شدید. شما بـه خودتان خیلی باور دارید. در ماه ربيع الثانی خواب های خوب دیر تعبیر می شوند اما خواب های بد ، خیلی زود تعبیر خود را نشان می دهند. در روایت داریم که در ماه رجب خواب های بد را نیز به نیکی تعبیر کنید و گشایش درهای خیر است و جز خیر برکت چیزی نیست. در ماه ربيع الاول شادی و خیر و برکت در تعبیر خواب های بسیار است.

دیدگاهتان را بنویسید