ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

رنگ صورتی رنگی عاشقانه است و به اندازه رنگ قرمز عمیق و شدید نیستند در نتیجه طیف قویتری از امید و اشتیاق را نسبت به گلهای قرمز نشان میدهند. پروانش بنفش نشان از تعادل در شخصیت شما و آیندهای خوب دارد. دیدن دستهای گل بنفش میتواند نشانگر عبور از مرحلهای در زندگی باشد. خواب رانندگی میتواند نشاندهندهی میزان کنترل شما بر مقصد زندگیتان و سرعت رسیدن شما به آن باشد. می باشند، با تحقیقات و نظریه های علمی او درمطالعات روانشانسی، راه جدیدی بر روی مسئله ی تعبیرخواب گشوده شد.

سوسن صورتی معنایی دوگانه دارد و میگوید ناراحتی و درد در انتظار شماست اما شما میتوانید بر آن غلبه کنید. بنابراین باید رویاها تا قبل از یاد رفتن، ثبت کنید. اگر مرتبا خواب میبینید خانهتان آتش گرفته است، پس ممکن است آمادهی تغییرات نباشید و در تلاش برای جلوگیری از رخداد آنها باشید. افراد زیادی سوسن سفید را در خواب میبینند، این گل میگوید که شما باید مسائل را از تمامی جهات بررسی کنید و تک بعدی نباشید. دیدن رز سفید در خواب نشانهای از مقاومت است و اگر بتوانید عطر این رز سفید را در خواب استشمام کنید نشانهای از آغازی مجدد در زندگیتان است.

دیدن مینای سفید نشانهای از اتفاقات خوب در پیش رو است. رنگ سفید خالص است و به شما میگوید که نیاز به فضایی برای تفکر دارید. رز زرد نویدبخش رسیدن به اهداف است و سوسن زرد نیز نشانهای از استعدادهای پنهان شما دارد. گل جعفری زرد نشانهای از آیندهای روشن است.

دیدن افتادن گلبرگها به معنای پایان یک رابطه، مثلا پایان یک رابطه عاشقانه است. خواب دیدن تخم مرغ در حالت کلی نشان دهندهی شخصیت مثبت شما است. این گلهای زیبا دلسوزی و وفاداری شما به دوستانتان را نشان میدهد و میگوید حتی در شرایط سخت پشت آنها را خالی نمیکنید. اگر خانه خالی باشد، خوابتان در واقع احساس خلاء را در وجود شـما نشان میدهد. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است.

دیدگاهتان را بنویسید