ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

دلیل این اختلاف در نتایج پژوهشهای قدیمی با پژوهشهای تازهتر احتمالاً به این دلیل است که زنان نسبت به گذشته بیشتر خوابهای جنسی میبینند یا بیشتر آن را گزارش میکنند. در پژوهشهایی که بهعنوانمثال در 40 سال گذشته صورت گرفته، معمولاً درصد خواب های جنسی در زنان پایینتر گزارش میشد؛ اما در پژوهشی از دانشگاه مونترال، میزان خوابهای جنسی بین دو جنس مقایسه شدهاند. درصد خوابهای جنسی به نسبت کل خوابهای هر فرد 8% است.

خوابهای متداول چه خوابهایی هستند؟ چه میشود که رؤیای جنسی میبینیم؟ چه افرادی بیشتر رؤیای جنسی میبینند؟ به گفتهی روانشناسان هنگامیکه خواب هستیم و رؤیا میبینیم اغلب از دیدن خوابمان لذت میبریم؛ اما وقتی بیدار میشویم رؤیاها بسیار شرمآور و حتی منزجرکننده میشوند؛ زیرا اغلب مردم در مورد کسانی رؤیای جنسی میبینند که در دنیای واقعی هیچ تمایل جنسی به آنها ندارند. بههمینخاطر روانشناسان با انجام مطالعات بسیار سعی کردهاند راز رؤیاها را بشکافند و برای آنها تعبیر مناسبی پیدا کنند.

رویکرد او برای تجزیه و تحلیل، قدردانی از خواب نامیده می شود. ابن سیرین در تعبیر خواب مهارت فراوان داشت و مردم نیز برای تعبیر خواب خود به او رجوع میکردند. یادداشت رویا گاها وقت گیر است؛ پس میتوانید از یک ضبط صوت و یا ابزار دیگر برای این کار استفاده کنید. او در سن 33 سالگی پس از دیدن یک خواب به دین اسلام گروید و در سال 1180 میلادی در سن 50 سالگی در شهر مراغه به دیار باقی شتافت. این رویا میتواند نشانهای از سن و سال فرد رویابین نیز باشد.

این بدان معناست كه متأسفانه نمیتوانیم بهطور ارادی فرد موردعلاقهی خود را در خواب ببینیم. ما روی رؤیاهای خود كنترل بسیار كمی داریم. حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. شغل او بزازی بوده و از تابعین مشهور است (تابعین به افرادی گفته میشود که پیامبر اسلام را ندیده ولی با اصحاب او معاشرت داشتهاند). بههیچعنوان بدون مشورت با پزشک، خوددرمانی نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید