ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

7- اگر فعل و عملکرد کدها با حس یا فکر شما در زمان حال اشتراکی نداشت از خود بپرسید آیا شباهتی با عملکرد حسی و فکری شما در گذشته دارد؟ احتمالا یک مادر قوی و مغرور یا زن قدرتمند دیگری است. ممکن است نماد یک بچه باشد. خواب موش میتواند نماد یک موقعیت ناسالم یا خطرناک باشد. گوزن در خواب با توجه به موقعیت و محتوای خواب و ارتباطات شخصی فرد خواب بیننده، میتواند معانی گوناگونی داشته باشد.

تعبیر خواب تخم پرنده چیست؟ تعبیر خواب اسب چیست؟ تعبیر خواب گوزن چیست؟ تعبیر خواب آینه چیست؟ تعبیر خواب آتش چیست؟ تعبیر خواب فیل چیست؟ اغلب اوقات این عنصر اصلی در خواب نماد دگرگونی درونی است، به ویژه اگر چیزی یا فردی با ما تماس برقرار کند. ممکن است افکار یا رفتارهای منفی باشد یا یک فرد یا رابطهای منفی و مسموم که شادی و زندگیتان را میبلعد.

مون کوک در این کتاب می نویسد: آبراهام لینکن خواب دید که مرده است ، فقط صدای هق هق گریه مردم سکوت را می شکند. مثل تمام نمادهای خواب، فقط فرد خواب بیننده میتواند در مورد معنی آن تصمیم بگیرد. خواب پلیس میتواند نشان دهندهی قانون، قواعد، قدرت یا کنترل باشد. دیدن ماه در خواب یک بخش از شما را نشان میدهد که پنهانی، نادیده، و شاید خلاقانه – و کمی آشکار – است و میخواهد از شما بگریزد.

میتواند نشان دهندهی تجمل یا راحتی باشد. به طور کلی، خواب تختواب یا اتاق خواب میتواند به مسائل زندگی واقعی مانند رابطه جنسی، نزدیکی و حریم خصوصی برمیگردد. به خاطر همین باید خوابتان را به طور کامل و جامع تعبیر کنید. بسیاری از مردم می گویند بهترین ایده هایی که تا به حال ارائه داده اند را در خواب دیده اند و یا تاثیر خوابی که دیده اند بوده است. ممکن است احساس کنید گم شدهاید یا دربارهی درک موضوعی گیج شده باشید، در نتیجه به دنبال یافتن آرامش هستید. شما بـه دنبال عشق هستید. در خواب میتواند استعارهای از نوعی منفیگرایی باشد که در حال خوردن شما است.

دیدگاهتان را بنویسید