ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

مثلا مشکلی با یکی از اعضای خانواده داریم، در خواب همان مشکل را دیده و از طریقی ان را حل میکنیم، راهی که از طریق آن مشکلمان حل شده، راه حل مشکل در دنیای واقعی است. از آنجایی که در زندگی واقعی در خانهی خود زندگی میکنیم، دیدن آن در خواب معمولا نشاندهندهی جسم شما (یا همان خانهی روحتان) است. مقادیر زیاد آب مانند اقیانوس، معمولا نمادی از ناخودآگاه و عواطف ما در نظر گرفته میشوند. به طور کلی تشخیص رویای صادقه از رویای کذب و بدون تعبیر کار دشواری است. این را یک دفعه در تلویزیون گفتم در وفات آیت الله العظمی آقای خویی که لو رفت من این چیزها را خیلی مواظب هستم که بگویم امّا خواهش میکنم این را دقّت بفرمایید مرحوم آیت الله آقا سیّد حسین قاضی خود او ایشان به من بنده گفت و من از او نقل میکنم آیت الله العظمی خویی هم به او گفته بود.

وی ادامه داد: مرد جوانی که رویا را دیده است رابطه بسیار نزدیک و خوبی با پدرش دارد و به همین علت معتقد است رویای او اساسی ندارد چرا که حتی اگر پدرش مست نیز باشد چنین رفتاری از او سر نمیزند. شوهر او برای بار سوم به سفر رفت و آن زن در خواب دید که ستون خانه اش شکسته، ولی او این بار خواب خود را برای شخص دیگری باز گفت، و آن مرد به او گفت که: شوهرت خواهد مرد. دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آوردهاند.

خوردن برنج پخته در خواب نشانه بدست آوردن خیر و نیکی و نعمت برای خواب بیننده است. این خواب نماد نوعی آمادگی و برنامه ریزی در آیندهای نزدیک است، به ویژه سفری که آرامشبخش و برای سلامتیتان مفید خواهد بود. برخی از تحلیل گران خواب می گویند که این رویاها عمدتا مربوط به احساس نارضایتی از برخی جنبه های زندگی یا رابطه شما است. قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست.

چیزی از ایشان در دست نیست. • اگر ببینی گوسفندهای زیادی داری و میدانی که برای خودت میباشند، یـعـنـی نعمت بسیاری به دست میآوری. و اگر در خواب ببینی شیر گوسفند میخوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست میآوری. • اگر ببینی گوسفند بانگ و فریاد میکند، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت میرسد. قربانی کردن گوسفند در خواب نشان دنده نجات و رستگاری است، و دید قربانی کردن دیگران نشان دهنده انتفاع و سود است به خصوص اگر گوشت قربانی به ببینده خواب نیز بدهند. چنانچه در خواب ببیند که چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشتی را ذبح می کنند نشان دهنده فساد و تباهی و ارتکاب به گناه است.

دیدگاهتان را بنویسید