ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

حالا در مورد خواب برای اینکه بدانیم چقدر مهم است یک مختصر توضیحاتی از بزرگان، از اساتید خود آوردم که ببینید چقدر مهم است. این را دقّت بکنید چقدر زیبا نتیجه گرفته است. این مسائل مانع از رسیدن شما بـه موفقیت میشوند. دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن اسـت کـه اخباری بـه دستتان میرسد کـه موجب شور و نشاط شـما می گردد. ابراهیم کرمانی میگوید: اگر «پادشاه» در حال مرگ و جان کندن میباشد، یعنی دیوانه میشود. اگر در خواب در حال چیدن دستهای گل باشید به معنی آن است که عشقی جدید برای شما شکوفا میشود یا رابطه جدیدی آغاز میکنید.

پایین میآید حالا اینجا برکهی آب میشود، آنجا چشمه میشود، آنجا فرو میرود و چاه آب میشود تا آخر. گفتم اینها را علی الحساب گوش بدهید تا به رؤیا رسیم، اینها را اگر خواستید نقصی بود، بعدها طلب شما باشد، حالا یک جلسهی خاصّی میگذاریم. حالا من این را در مورد خواب دارم به شما میگویم. حالا اینجا در عالم مثال، همه حقایق، بدون مادهی طبیعی و بدون صورت و نسبت است، سببیّت هم با عالم مثال دارد، عالم مثال هم از آنجا میگیرد.

آیا تا به حال پیش آمدهاست که یکی از اینها را در خواب ببینید؟ آن کوه است، آن دریا است، آن ستون و تا آخر. نعت هیولانی دارد، یعنی هیچ دستی به او نخورده است، شکلی صورت نگرفته است. یعنی دست نخورده است و شکل نگرفته است، مثال است. «وَ ثَانیهَا: عَالمُ المِثَال» عالم دوم، عالم مثال است «وَ هُوَ فُوقِ عَالَمِ الطَّبیعَه وُجوداً» وجوداً بالاتر از عالم طبیعت است. «وَ ثَالِثُهَا: عَالمُ العَقل وَ هُوَ فُوقِ عَالِمِ المِثال» سومین عالم عقل است که آن فوق عالم مثال است «وُجُوداً»ببین اینها که میگوییم بالاتر است وجوداً، نه اینکه طبقهبندی بگوییم او آنجا است و آن هم آنجا است.

«وَ النِّفسُ الإنسَانِیَه لِتَجَرُدِهَا لَهَا مُسُانِخُهٌ مَعَ العَالِمِین عَالَمِ المِثالِ وَ عِالَمِ العَقل» چون انسان از نظر نفسی با این دو عالم سنخیّت دارد. یکی عالم طبیعت است که با هم زندگی میکنیم.«الُّذی نَعیشُ فِیهِ وَ الأشیَاءُ المُوجودَهُ فِیهَا صُوَرُ مَادیَهٌ تَجری عَلی نِظامِ الحَرِکَهِ وَ السُّکُون وَ التَّغیُّر وَ التَّبُدُّل» این چیزها هم که در این عالم وجود دارد، همهی آنها مادی است، براساس نظام حرکت و سکون و تغییر و تبدّل حرکت میکند. داوودی سفید نیز نشانهای از راهی جدید برای تفکر است و به بیننده خواب میگوید که دوران سختی در گذشته داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید