ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. گاهی این خوابها میتوانند به معنی آن باشند که وضعیت رابطهی عاشقانهی شما چندان خوب نیست. گاهی آنها به معنی آن هستند که سعی دارید به اهدافتان برسید، اما بسیاری از اوقات این خوابها ممکن است نشانگر دشوارییهایی باشند که به آنها دچار میشوید. خواب دیدن یک عزیز از دست رفته از متداولترین خوابها است که اغلب این سوال را برمیانگیزد: آیا واقعا همان فرد متوفی بود که به خوابم آمد؟

خواب سقوط هواپیما میتواند نماد اهداف یا ایدهآلهایی باشد که خیلی بلندپروازانه و دست نیافتنی هستند؛ یا ممکن است نمادیا ز شکست، تردید در مورد خود یا عدم اعتماد به نفس در رسیدن به این اهداف باشد. تعبیرخواب گمشده (از دست رفته) چیست؟ خوابهای متداول خوابهایی هستند که بیش از نیمی از مردم با آن درگیرند.

خوابهای مربوط به مسافرت میتوانند هم معنی مثبت داشته باشند و هم معنی منفی. خوابهاى مورد بحث، يعنى آنهايى كه با حوادث خارجى و مخصوصا حوادثى كه سابقه قبلى ندارند ارتباط دارد از آنجايى كه يكى از دو طرف ارتباط امرى است معدوم و نيامده از قبيل بخواب ديدن اينكه پس از مدتى چنين و چنان مىشود و عينا هم بشود اشكال شده است، كه معنا ندارد ميان امرى وجودى (رؤيا) و امرى عدمى (حادثه نيامده) ارتباط برقرار شود، و يا به عبارت ديگر معقول نيست ميان رؤيا و امرى كه بوسيله يكى از عوامل مذكور در قبل، از حواس ظاهر و اخلاقيات و انحراف مزاج وارد بر نفس نشده ارتباط برقرار گردد مثلا شخصى بدون هيچ سابقهاى در خواب ببيند كه در فلان محل دفينهاى از طلا و نقره نهفته است و فلان خصوصيات را هم دارد و شكل و قيافه ظرف آن هم چنين و چنان است، آن گاه از خواب برخاسته به آن نقطه برود و زمين را بكند، و دفينه را با عين آن خصوصيات پيدا كند، چون همانطور كه گفتيم معنا ندارد ميان نفس آدمى و امرى كه به تمام معنى از حواس ظاهرى و باطنى انسان غايب بوده ارتباط برقرار شود.

تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می شود، گفته می شود. بعضی اوقات، خواب ها به حقیقت می پیوندند یا از یک رویداد در آینده خبر می دهند. در بیشتر موارد، تعبیر خواب پایان جهان این است که استرس بسیار زیادی در زندگی شما وجود دارد. این چیزی است که از لوحه های گلی برجای مانده از گذشته برمی آید. در اکثر موارد خواب مربوط به خشونت نماد این است که چیزی در زندگی بینندهی خواب از کنترلش خارج شده است. یک فرد متوفی در خواب ممکن است معنویت، روح یا انرژی همان فرد واقعی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید