ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

خواب یک خاکسپاری معمولا ترس از مرگ کسی را در زندگی واقعی نشان میدهد. در این مقاله قصد نداریم که به تعبیر خواب شما بپردازیم، بلکه قصد داریم اصول کلی علم تعبیر خواب را بیان کنیم. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.

اگر یک جاده یا مسیر صاف و سنگفرش شده را ببینید به این معنی است که شما سفری بسیار آسان دارید. خرید گل در خواب برای کسی به شما میگوید که قرار است بهزودی چیزی مهم را برای یکی از نزدیکان خود بخرید و این بازتابی از احساسات شما است. ضمنا اگر شما نیز نظر و پیشنهادی در این زمینه دارید حتما در قسمت نظرات مطلب خود را بنویسید.

اگر پدر یا پدربزرگ فوت شده خودرا در خواب دید، اول دلیل بر آمرزش گناهانش باشد و ثانی نزول برکت و رفاه برای اوست. دلیل احتمالی چنین خوابی این است که دوستتان مهارتی دارد که شما سعی دارید آن را در خودتان تقویت کنید. اگر پول بسیار زیادی را در خواب ببینید که روی هم تلنبار شده اسـت، تعبیر ان اسـت که در آینده زندگی بسیار راحتی خواهید داشت و آسایش وارد زندگی شما خواهد شد. غنیمت میباشد. اگر ببینی گوسفندهای زیادی داری و میدانی که برای خودت میباشند. خواب حالتی از زندگی انسان است که در آن فرد توانایی کنترل محیط فیزیکی را ندارد و سطح هوشیاری او بسیار پایین میآید.

اما حتی ترسناکترین هیولاها هم ممکن است فقط نمایانگر مسائل و سختیهایی باشند در زندگی واقعی با آنها روبرو هستیم. مون کوک در این کتاب می نویسد: آبراهام لینکن خواب دید که مرده است ، فقط صدای هق هق گریه مردم سکوت را می شکند. اوّلاً این کلیّت که انسان وقتی خوابید حواس تعطیل میشود، امّا به حسب استعداد و به اندازهی مسانخت با این دو عالم چیزهایی میبیند، کلاً آدمها اینطور هستند من، این، آن خوابیدیم حواس تعطیل است. حتما برای شما هم این سوال پیش آمده که تعبیر خواب دیشبتان چه بوده است؟ بهتر است در مورد خودتان و همسرتان بیشتر فکر کنید و نگرانیهایتان را در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید