ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

چنان چه ببینید یکی از اتاق های خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد. ستاره | سرویس سرگرمی – خواب و رویا یکی از پدیدههایی است که تمام مردم دنیا آن را تجربه میکنند. دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است. شما حس می کنید که هر کسی به کار شما سرک می کشد یا در کار شما دخالت می کند. دیدن خانه ی متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید.

خواب دیدن اینکه شما خانه تان را تمیز می کنید بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش های قدیمی خلاص شوید. تعبیر دیگر این است که خانه ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید. اتاقهای یک خانه جنبههای متفاوت منش شما را بازنمایی میکنند. چنانچه در دوران غیر از بارداری و در شرایطی که فرزندی ندارید، این خواب را ببینید، این رویا بیانگر یک شروع جدید در زندگی یا تمایل به مراقبت از دیگران خواهد بود. خواب پرندگان میتواند نشاندهندهی آزادی شخصی، آرامش ذهن، تفکر آزادانه، یا ذهنی پذیرا باشد؛ یا میتواند نماد تلاشی روحانی برای رسیدن به یک منبع متعالی باشد.

این خوابها ممکن است نماد خشم سرکوب شده، ترسها و نگرانیهایتان باشند. خواب دیدن دربارهی خیانت شریک عاطفی از معمولترین خوابها است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می برید. جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می ریزید خواب شما می گوید ناراحتی ها را جا به جا می کنید. میتوانیم خواب دیدن را مانند شنا کردن در اقیانوس ناخودآگاه در نظر بگیریم. عموماً معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئی یا جائی نشسته بود که آن شیئی به شما تعلق داشت به قدر آن غبار چیزی به دست می آورید.

به گفته این شخص اگر فردی در فصل انگور،در خواب انگور سفید ببیند دلیل بر این است که در زمان دشواری مالی به دست می آورد و اگر انگور سرخ در خواب ببیند نشان دهنده منفعت کم می باشد. اغلب آدمها تصور میکنند که تحت تعقیب بودن در خواب به معنی فرار از مشکلات است، اما در واقع برعکس است. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. کم ترین آدابِ مراقبه است که رعایت آن، براى درک حقایق و الهامات الاهى در خواب، ضرورت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید