ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود. از آنچه یاد می گیرید ، راهی پیدا خواهید کرد تا زندگی پرمعناتر ، ثروتمندتر و با ارزش تر زندگی کنید! 7. در مجموع، خواب های صادقه را فرد خواب بیننده احساس می کند که این خوابش معنادار بود.پس به وقوع می پیوندد. ممکن است میل به بررسی یا کاوش دنیای خواب را نشان دهد. درصد خوابهای جنسی به نسبت کل خوابهای هر فرد 8% است. اینجا برای اینکه این مطلب ناقص نباشد به مناسبت از بزرگان ما، از اساتید ما برای شما راجع به خواب چیزی نقل میکنم که…

پس، از آنچه كه بيان شد اين معنا روشن گرديد كه بطور كلى هيچ يك از رؤياها خالى از حقيقت نيست به اين معنا كه اين ادراكات گوناگونى كه در خواب بر نفس آدمى عارض مىشود و ما آنها را رؤيا مىناميم ريشهها و اسبابى دارند كه باعث پيدايش آنها در نفس و ظهورشان در خيال مىشود، و وجود اين ادراكات حكايت از تجسم آن اصول و اسبابى مىكند كه اصول و اسباب آنها است، بنا بر اين (صحيح است بگوئيم) براى هر رؤيايى تعبيرى هست، ليكن تعبير بعضى از آنها عوامل طبيعى و بدنى در حال خواب است، و تاويل بعضى ديگر عوامل اخلاقى است، و بعضى ديگر سببهاى متفرقه اتفاقى است، مانند كسى كه در حال فكر در امرى بخواب مىرود و در خواب رؤيايى مناسب آن مىبيند.

4- کتاب هایی که در این زمینه وجود دارد احیانا شامل روایاتی در این باب است که نمی توان گفت: تمامی آنها به طور کلی معتبر نیستند، ولی در هر صورت از آن جهت که خوابها شخصی هستند و باید به صورت خاص تعبیر شوند، نمی شود به آنها رجوع نمود و برای تعبیر خواب حجیت ندارند. اوّلاً از ابن سیرین چیزی چاپ نشده است، همهی آنها دروغ است. به عربی و به فارسی همهی اینها که به نام ابن سیرین در ویترینها است همه برای پول است. حالا در مورد خواب برای اینکه بدانیم چقدر مهم است یک مختصر توضیحاتی از بزرگان، از اساتید خود آوردم که ببینید چقدر مهم است.

در آن جمع ممکن است یک آدم بد نفسی باشد حسودی باشد به هر حال دیگر اینها را دیگر توجّه داشته باشید. دیدن خوابهای آشفته یکی از اتفاقاتی است که آنها دائماً از آن گلایه میکنند. اگر بیند در باغ است و میوه ها از درخت بلند بر وی همی افتاد، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد. اینها مسائلی است که من اجمالاً عرض میکنم چون بالاخره راجع به خواب دیدن و خواب مهم است، تعبیر مهم است. باز هم خدمت مبارک شما گفتم که کتابهای تعبیر هم که وجود دارد، اینها سرگردانکننده است.

دیدگاهتان را بنویسید