ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

اگر در خواب ببینید که پولی را پس انداز میکنید، تعبیر ان اسـت که شانسهای زیادی در بعد مالی زندگی به شما روی خواهد آورد. ممکن است به معنای تلاش برای انجام همزمان چیزهای زیادی باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خواب و رویا کلیک کنید. ممکن است نشان دهد که لازم است در قضاوت یک فرد یا یک چیز تجدید نظر کنید. بهتر است از خودتان بپرسید چگونه ممکن است خودتان را فلج کرده باشید (کاری که شما را به دردسر انداخته و گرفتار کرده کدام است) و اقدام لازم را برای رها شدن از این وضعیت راکد انجام دهید.

هنوز علت دقیق این که چرا زمان در تعبیر خواب نقش دارد، برای ما روشن نیست و تنها می توانیم به زمانهایی که در روایات آمده است رجوع کنیم. در این حالت شما خواب نیستید اما برای مدتی روحتان از محیط فیزیکی که در آن حضور دارید دور خواهد شد.

اگرچه در حالت خواب رم، بدن کاملاً در شرایطی مشابه بیداری قرار دارد اما شما در یکی از عمیقترین مراحل خواب هستید. بحث و رد و قبولى كه هست همه در باره رؤيايى است كه نه اسباب خارجى طبيعى دارد و نه ريشهاش اسباب مزاجى و يا اتفاقى است، و نه مستند به اسباب داخلى و اخلاقى است و در عين حال با حوادث خارجى و حقائق كونى ارتباط هم دارد.

اگر ببینی به طرف مشرق نماز میخوانی، یعنی به حج میروی، ولی ابن سیرین… محمد ابن سیرین می گوید: معبر باید علم تعبیر قرآن داند و زیرک و عارف باشد. درعینحال بعضی از خوابها هم تعبیر مشخصی ندارند یا باطل هستند. دیدن جعبه در خواب به این معنی است که شما حس میکنید چیزی از شما پنهان شدهاست. دیدن این خواب که خانهای آتش گرفته است نشان میدهد بهتر است تا حد ممکن به فکر تغییرات شخصی باشید. ممکن است نشان دهندهی چیزی باشد که سست و بی اساس است. کارت پستال میتواند نشان دهندهی عمیقترین عواطف ابراز نشده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید