ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

اگر خواب دیدید برهنه هستید یا اینکه بخشی از بدن شما برهنه مانده، سعی کنید صداقت بیشتری در زندگی داشته باشید، اگر کسی را رنجانده اید از او دلجویی کنید و اگر درباره کسی حرف بدی زده اید دیگر تکرار نکنید و بگذارید فراموش شود. شکیبا راد بیان کرد: فروید معتقد بود که افراد آرزو و تمایل های پنهان و سرکوب شده ای دارند که شاید خود فرد نیز از آن بی اطلاع باشد اما این تمایل ها در ناخودآگاه او وجود دارند.

اگر در خواب کسانی که دوست شان دارید را به قتل می رسانید یعنی: شما در حال دور شدن از صفات خوب خود هستید، شما به مرحله ای رسیده اید که پایبندی خود به اعتقادات و خط قرمزهای زندگی تان را از دست داده اید. تعبیر خواب مرگ، افتادن دندان و بچه دار شدن تقریبا یک تعبیر دارند با این تفاوت که: خواب مرگ به معنای تحقق آرزوها و رسیدن به موفقیت نیز می باشد. قسمت هایی از مغز که رویا را تحریک می کنند، “مراکز هیجانی” محسوب می شوند شاید به همین دلیل رویاها اغلب معنی خاصی ندارند. اگر در خواب لباس هایی کهنه یا پاره به تن دارید یعنی: می ترسید رازهایی فاش شوند و خود واقعی شما یا چیزهایی که پنهان می کنید آشکار شوند.

ما می ترسیم رازهایی فاش شوند و برخی اعمال ما آشکار شوند یا حرف هایی که در پشت پرده ها زده ایم فاش شوند. در ادامه با برخی از علل دیدن رؤیاهای جنسی آشنا خواهید شد. برخی خواب ها همراه با… خواب ها دارای مراتبی هستند که بعضی محصول فیزیولوژی بدن و ارگانیسم ما است و بعضی از این خوابها حاصل افکار روزمره ماست و انعکاس این افکار است که در ضمیر ناخودآگاه و خیال ما کارگردانی شده به صورتهای متناسب با افکار و عقاید و تمنیات ما به ظهور می رسد. دیدن یک خانه ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باور ها، نگرش های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید.

این موقعیت خاص ممکن است فرد را در دریایی از احساسات پرتنش ناشی از یک رابطهی جدید، کشمکش شخصی یا ضربهی روحی-روانی که اخیرا رخ دادهاست، غرق کرده باشد. ممکن است نماد امور مالی یا نگرانیهای مالی باشد. شما ممکن است در حال فراموش کردن عشق خود باشید یا اینکه می خواهید احساسات تان را به طور کلی تغییر دهید. در زمان های قدیم افراطی های مذهبی یا سربازان حاکمان گناهکاران را به صورت عریان در شهرها می گرداندند و هویت واقعی آنها و اعمالی که مرتکب شده اند را برای مردم فریاد می زدند. حتما به ذهن بسپارید که «میخواهید رویاهای دیده شده به خاطرتان سپرده شود».

دیدگاهتان را بنویسید