ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

کشف ارتباط نمادها با محتوای زندگی شما در این مرحله مورد بررسی قرار میگیرد. به عبارت دیگر، خواب شیردادن به فرزند بیانگر میل شما به ایجاد ارتباط با فرزند جدید است. بسیاری از افرادی که سیگار میکشند اغلب در مورد سیگار کشیدن خواب میبینند. خوابهای مربوط به از دست دادن جشن عروسی، پرواز یا هر رویداد خاص دیگری در آدمهایی که زندگی پر سرعت و پر استرسی دارند کاملا عادی و معمول است.

خواب شیر دادن به نوزاد می تواند راهی برای مقابله با نیاز به پیوند بین والدین و نوزاد باشد. تعبیر خواب سیگار کشیدن میتواند بسته به نوع خوابی که دیدهاید متفاوت باشد. چنین خوابی نشاندهنده صبر کم شما و کسانی است که شما را در معرض امتحان کردن قرار دادهاند. اما این موفقیت کوتاه مدت است و مشکلات دوباره سر راهتان قرار میگیرد. همه ی چیز عالی بنظر میرسد و هیچ چیز سد مسیرتان برای رسیدن بـه موفقیت نیست. در مورد کسی یا چیزی خبرهای خوبی به گوشتان میرسد.

این خواب میتواند به این معنا باشد که شما انرژی جنسی دارید که باید آزاد شود. در صورتی که در خواب ببینید که دیگران غیر از شما سیگار میکشند، تعبیر آن است که لذت های غیر منتظره ای در انتظارتان است. بارداری اغلب نشانهی ترس یک زن از مادر بودن است. این رؤیا نشانهی چیزهای مختلفی است، از خلاقیت گرفته تا ترس. از یک سمت این رؤیا میتواند نشاندهندهی حس رهایی و استقلال باشد. در بسیاری از کتابهای تعبیر خواب قدیمی، سیگار کشیدن میتواند به این معنا باشد که تلاش دارید از خود محافظت کنید و در پاسخ به یک موقعیت دشوار، سپر دفاعی ساختهاید.

شما سعی میکنید برای محافظت از دیگران در برابر واکنش های احتمالی خود احساسات خودتان را پنهان کنید. سیگار کشیدن بدون دود نشان میدهد که شما بیشتر نگران زندگی خود هستید تا اینکه نگران احساس دیگران باشید. باید مد نظر داشته باشید که احتمال دیدن سیگار کشیدن در خواب در بین افرادی که سعی میکنند سیگار کشیدن را ترک کنند بیشتر از بقیه است. اگر بیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل برکند و خراب کرد، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانی بزرگ از پادشاه معزول گردد.

دیدگاهتان را بنویسید