ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

شیخ طوسی میگوید: اگر در خواب پدر فوت شده خودرا دیدی، اما از دست تو دلخور و ناراحت بود یا از تو گلایه میکرد، این خواب بر ۲ وجه میباشد: سختی در پیش رو دارید، به دیگران نیازمند میشوید. مثل خواب حضرت نرجس خاتون که با یک امام ازدواج می کند، و این اتفاق هم افتاد. آنچه در نخسه های مختلف این کتاب آمده است درواقع نقل قول از امام صادق در مورد معناهای مختلف خوابها است.

بعد از دیدن هر خوابی که در ذهن ما باقی بماند ذهن ما مشغول این موضوع می شود که خوابی که دیده ایم چه معنایی دارد و به عبارت کلی تعبیرخواب ما چیست. بنابراین در برخی رویاها مار نشان دهنده جنسیت ما هستند؛ در برخی رویاها به انرژی جاری در بدن ما اشاره میکند که کار گوارش “روده به مثابه ی مار” را انجام میدهد؛ یا انرژی خلاق یا زهرآگین افکار و احساسات ما.

با اینحال توجه به این عوامل به ما در درک احتمال درستی آن رویا کمک می کند. تشخیص اینکه یک خواب رویای صادقانه است یا خیر به عوامل مختلفی بستگی دارد و قطعیتی در مورد آن وجود ندارد. 2. رویای صادقانه الزاما توسط فرد مسلمان یا دین دار دیده نمیشود و چه بسا فرد بی دین نیز رویای صادقانه ببیند هر چند اعتبارش کمتر است. آیا می توان از رویای داشتن نوزاد اجتناب یا جلوگیری کرد؟ 5. اگر در خوابی یکی از معصومین یا بزرگان دیده شود، امکان دارد صادقه باشد.

6. گاهی فردی سوالی در ذهنش دارد و خوابی راجع به پاسخش می بیند. خوابهایی که در آن بیننده خواب، در خواب خود، وقایعی را به دور از هرگونه ابهام و نمادی می بیند. افراد گروه ارتباط بین زندگی و رویای شما را پیشنهاد می کنند. محمد بن سیرین بصری یکی از افراد مشهور تاریخ علم و ادب اسلامی است. این رویا با دیگران متفاوت است. اگر یک خانهي ویران در خواب ببینید، بـه این معنا اسـت کـه زندگیتان دچار یک آشوب و بـه هم ریختگی واقعی اسـت. تعبیر دیدن رز قرمز در خواب نشانهای از احساسات جنسی، اشتیاق، عشق یا آرزوی یک رابطه عاشقانه است.

دیدگاهتان را بنویسید