کامل ترین مرجع تعبیر خواب از دید بزرگان تعبیر خواب ایرانی ، اسلامی و خارجی

گاهی رویایی که دیده ایم به قدری شیرین بوده است که از بیدار شدن ناراحت می شویم، برخی اوقات خوابمان به قدری ناراحت کننده بوده که در بیداری نیز تحت تاثیر آن قرار می گیریم و گاهی محتوای رویا چنان آشفته و درهم ریخته است که نمی توانیم آن را درست به خاطر بیاوریم. حتما شما نیز تا بحال خواب هایی دیده اید که مضمون آن ذهن شما را بخود درگیر کرده و پندارهایی مثبت یا ناامید کننده در شما بوجود آورده است. مون کوک در این کتاب می نویسد: آبراهام لینکن خواب دید که مرده است ، فقط صدای هق هق گریه مردم سکوت را می شکند.

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب دید که مرده ناراحت بود نشانه آنست که آن مرده بدکردار بوده در دنیا. اگر خواب دید مرده از درد چشم مینالید، نشانه آنست که غیبت مردم باشد. اگر ببینی خودت مردهای و تو را میزنند، یعنی در دین و ایمان قوت خواهی داشت، و بعضی از تعبیرگران گفتهاند: بدهی تو پرداخت میشود. حضرت دانیال (ع) میفرمایند: اگر ببینی علاوه بر آنکه تو را در قبر گذاشتهاند، روی سر تو نیز خاک ریختهاند، یعنی دینداری و ایمان تو دچار ضعف و نقص میشود. حضرت دانیال (ع) میفرمایند: اگر ببینی مرده جنس و کالایی مادی و دنیوی به تو داده است.

اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است. ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی مرده را زنده کردهای، یعنی شخصی را مسلمان میکنی. بعضی دانشمندان، رویا دیدن را اقتباس تکاملی می پندارند که در مدیریت شرایط استرس زا به فرد کمک می کند. همچنین میتوانند نماد یک فرد پست یا غیرقابل اعتماد نیز باشند. چه زمانی می توان به صحت یک خواب اعتماد کرد؟ این درگیری ذهنی باعث میشود به دنبال راهی برای تعبیر خوابتان باشید؛ اما تا چه حد میتوانیم به خوابها یا تعبیری که از آنها میشود اعتماد کنیم؟

خواب دیدن از نظر عاطفی به شما کمک کند تا برای آمدن فرزندتان آماده تر شوید. اگر این اتفاق در دوران بارداری بیفتد، نشان دهنده اضطراب زایمان یا نیاز عاطفی برای ایجاد پیوند با کودک جدید است. سقوط اغلب نماد یک “پرچم قرمز” در ضمیر ناخودآگاه شما است، و نشان میدهد که کنترل یکی از موقعیتهای مهم زندگیتان را از دست دادهاید. بسیاری از محققان رویاها را فقط نتیجه فعالیت تصادفی مغز می دانند. محققان هنوز به درستی نمی دانند که چرا رویا می بینیم اما نظریه های زیادی در این رابطه وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید