تعبیر خواب؛ رویاهایی که در خواب می بینید چه معنایی دارند؟

آنچه از آن به عنوان تعبیر خواب مظرح شده است، در واقع مربوط به خوابهایی هست که به آنها رویای صادقانه میگوییم و اعتقاد بر این است که حاوی پیامی از سوی خدا است و علم تعبیر خواب نیز صرفا برای تفسیر و یافتن پیام نهفته در خواب بوجود آمده است. 2. رویای صادقانه الزاما … ادامه

ممکن است نماد قدرت شخصی باشد

گاهی هم همانجا میسوزد، زمین میافتد امّا بالاخره هوس کرده است. افلاطون گفته است که انسان -مثال زده است- یک مرغی بوده است، داشته است رد میشده است، پر او روی کرهی زمین افتاده است. این سایت بسیار مختصر و مفید از تعبیر خواب نوشته و برای دیدن تعبیر خواب خود بر روی حروف الفبا … ادامه

تعبیر خواب دیدن باغ – ویژه وب – صدا و سیمای قم

آمیزش زن با مرد مرده: ابن سیرین میگوید: اگر زنی در خواب ببیند مردهای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یعنی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان میشود یا اینکه حال و روزش دگرگون میشود. آمیزش مرد با زن مرده: ابن سیرین میگوید: اگر ببینی … ادامه

شیوه های به یاد ماندن و تعبیر رویا چیست؟

۴خوابهاي شايسته و صادق كه از ناحية خداوند است يا او را بشارت به امر خيري ميكند يا او را راهنمايي و هدايت ميكند. كتاب ابن سيرين: اين كتاب هر چند مشهور به ابن سيرين است ولي در واقع مؤلف آن، شيخ ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسي است كه آن را در اواخر قرن ششم … ادامه

تعبیر خواب – دانشنامهی اسلامی

یک فرد متوفی در خواب ممکن است معنویت، روح یا انرژی همان فرد واقعی باشد. اغلب اوقات عنکبوت به جنبههای انرژی زنانه مرتبط است و از این رو ممکن است نشاندهندهی زنی در زندگیتان باشد. يكى عالم طبيعت كه عبارتست از عالم دنيا كه ما در آن زندگى مىكنيم و موجودات در آن صورتهايى مادى … ادامه

شیوه های به یاد ماندن و تعبیر رویا چیست؟

اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد. اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می رسید، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید. و باغ در خواب … ادامه

تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی/فرار کردن در خواب چه معنایی دارد؟

دویم گاه آنچه آنسان در خواب دیده است درست منطبق با واقعه خواهد شد که پس از خواب در بیداری می بیند و بشر از زمان بسیار قدیم این مطلب را تجربه کرده است و بدان معتقد بوده حضرت یوسف در خواب دید ماه و خورشید و دوازده ستاره او را سجده کردند و فرعون … ادامه

تعبیر خواب بچه دار شدن و دیدن نوزاد در خواب چه تعبیری دارد؟

این خواب به شما میگوید که قرار است روزهای خوبی در ادامه داشته باشید و نتیجه خوبی از کارهایتان بگیرید. بار دیگر شوهر او به سفر رفت و آن زن دوباره به خواب دید که ستون خانه اش شکسته است. شوهر او برای بار سوم به سفر رفت و آن زن در خواب دید که … ادامه

تعبیر خواب آنلاین با پاسخگویی سریع

شما می توانید از روش ها و اصول تحقیق رویایی برای کمک به تجزیه و تحلیل رویاهای خود استفاده کنید. در اینجا چند روش وجود دارد که می توانید اصول کاملاً علمی را در مورد رویاهایتان به کار بگیرید. ممکن است نوزاد به شکل های مختلف در خواب دیده شود. این رویا با دیگران متفاوت … ادامه

تعبیر خواب پول چیست؟

این خواب با موضوعات و مسائل مالی در ارتباط اسـت. جابرمغربی گوید: اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وی آراسته شود. اگر کسی بیند که باغبانی می کرد، دلیل که زنی توانگر کند و به شغل او مشغول شود … ادامه